लुम्बिनी प्रदेश सरकार 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको निजी सचिवालयमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको फोन तथा ईमेलको विवरण
सि.नं. नाम थर पद  जन्म मिति  सम्पर्क नं.  ईमेल कैफियत
1 डिल्ली बहादुर चौधरी माननीय मुख्यमन्त्री       मु.म.तथा म.प.का.लुम्बिनी प्रदेश